Sağlık Turizmi Teşvikleri

Sağlık Turizmi Teşvikleri, hem sağlık hizmetlerini geliştirirken hem de ekonomik büyümeyi desteklerken önemli bir rol oynar. Bu teşvikler, sağlık sektörünün uluslararası rekabet gücünü artırırken turizm gelirlerinin artmasına da katkı sağlar. Gelecekte, sağlık turizmi teşviklerinin daha da önem kazanması ve sağlık turizmi pazarının büyümeye devam etmesi beklenmektedir.

Sağlık Turizmi Teşvikleri

Sağlık Turizmi Teşvikleri

PAZARA GİRİŞ BELGELERİ DESTEĞİ

❖ Müracaat ve doküman inceleme giderleri,
❖ Belgelendirme tetkik giderleri,
Belge kullanım ücretleri,
❖ Zorunlu kayıt ücretleri,
❖ Gözetim giderleri,
❖ Yenileme giderleri,

KOMPLİKASYON VE SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI DESTEĞİ

Türkiye’ye tedavi edilmek üzere gelen hastalara yönelik ülkemizde yerleşik sigorta şirketlerinden yaptırılan komplikasyon ve seyahat sağlık
sigortası harcamaları.

MARKA TESCİL VE KORUMA DESTEĞİ

❖ Markanın yurt dışında tescil ettirilmesine ilişkin marka veya patent bürosu hizmeti ile alınan danışmanlık hizmeti giderleri.
❖ Markanın ilgili ülkede başka bir şirket veya kuruluş adına tescil ettirilip ettirilmediğinin tespiti amacıyla yapılan araştırma ve inceleme hizmeti.
giderleri ile zorunlu harcamalar
❖ Yurt dışında tescilli markanın yurt dışında korunmasına ilişkin hukukî danışmanlık hizmetleri giderleri.
❖ Tescil giderleri.

ACENTE KOMİSYON DESTEĞİ

❖ Ülkemize sağlık kuruluşlarınca sağlık turisti ve spor turizminde faaliyet gösteren konaklama tesislerince lisanslı sporcu, spor takımı veya kafilesi getirilmesine yönelik olarak yapılan harcamalar.

Komisyon ödemesi yapılan acentenin Acenteler Listesi (EK-6F)’nde yer alan bir acente olması gerekir.
❖ Acentelik hizmetine ilişkin olarak alınmış faturalarda söz konusu faaliyetin niteliğinin belirlenebilir olması gerekir. Destek talebinde bulunulan faaliyet ile fatura arasında ilişki kurulamaması durumunda söz konusu harcama kalemi desteklenmez.
❖ Bu madde kapsamında desteğe konu edilecek azami komisyon tutarı komisyon faturasına konu edilen ana hizmet bedelinin %20’sini aşamaz.
❖ Sağlık kuruluşları için ana hizmet bedelinin belirlenmesinde tedavi bedeli esas alınır.

Sağlık Turizmi Teşvikleri

İSTİHDAM DESTEĞİ

❖ Sağlık kuruluşu ve sağlık turizmi aracı kuruluşunun ilk defa istihdam edeceği tercüman, çağrı merkezi personeli, rehber, sosyal medya uzmanı ve pazarlama uzmanı ile bakım alanında faaliyet gösteren sağlık kuruluşunun bakım elemanı ve sosyal hizmet uzmanına ilişkin giderleri

YABANCI DİL VE SAĞLIK TURİZMİ EĞİTİMİ DESTEĞİ

❖ Sağlık kuruluşunun ve sağlık turizmi aracı kuruluşunun istihdam ettiği personelin Genel Müdürlükle protokol imzalayan ve “Yetkilendirilmiş
Yükseköğretim Kurumları ve Eğitim Programları (EK-9D)” listesinde yer alan Türkiye’de yerleşik yükseköğretim kurumlarından çevrim içi veya
yüz yüze alacağı yabancı dil veya sağlık turizmi eğitimi giderleri

HASTA YOL DESTEĞİ

Türkiye’ye tedavi edilmek üzere getirilen hastalara yönelik uçak bileti giderleri.

❖ Bu madde kapsamında protokol yapmak isteyen sağlık kuruluşunca veya sağlık turizmi aracı kuruluşunca kuruluşu temsile yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanmış “Hasta Yol Protokolü (EK-10B)” ile Genel Müdürlüğe başvuru yapılır. Protokol başvuruları Genel Müdürlükçe değerlendirilir ve başvurusu uygun bulunan kuruluşlar ile Genel Müdürlük arasında protokol imzalanır.
❖ Protokolün Genel Müdürlükçe imzalandığı tarih itibarıyla Türkiye’ye giriş yapan hastaların uçak bileti giderleri desteklenir.
❖ Bu maddeye konu edilen hastaların ülkeye giriş tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde sağlık kuruluşuna giriş kaydının yapılması gerekir.

REKLAM, TANITIM VE PAZARLAMA DESTEĞİ

❖ “Desteklenen Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri Listesi (EK-3)”nde belirtilen yurt dışına yönelik faaliyetlere ait yapım, yayın, organizasyon ve ilgili diğer giderler.

❖ Yurt dışına yönelik olarak işbirliği kuruluşunca gerçekleştirilecek tüm faaliyetler ile yararlanıcı tarafından gerçekleştirilecek Desteklenen
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri Listesi (EK-3)’nin “Özel Tanıtımlar” kısmında düzenlenen faaliyetlere ilişkin giderler ön onaya tabidir.
❖ Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri kapsamındaki ön onay başvurularının değerlendirilebilmesi için söz konusu faaliyete ilişkin olarak
faaliyetin düzenleneceği yerden sorumlu Bakanlık yurt dışı temsilciliğinin içerik, tarih ve yurt dışından alınacak hizmetlerin rayice uygunluğu
bakımından görüşü alınır.

Sağlık Turizmi Teşvikleri

Sağlık Turizmi Teşvikleri

TEŞVİK DANIŞMANIĞI İÇİN BAŞVURUN

OFİS DESTEĞİ

❖ Kararın “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca ofis; sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren
yararlanıcının veya işbirliği kuruluşunun yurt dışında açtığı irtibat ofisini ve birden fazla kullanıcının aynı ofisi ortaklaşa kullanabildiği paylaşımlı ofisi; merkez ise yararlanıcının veya işbirliği kuruluşunun yurt dışında açtığı ön tanı merkezi olan biriminin vergi, resim ve harç dâhil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılmasına ve/veya işletilmesine yönelik belgelendirme giderleri

❖ Yararlanıcı ya da işbirliği kuruluşu tarafından doğrudan ya da yararlanıcının veya işbirliği kuruluşunun yurt dışında faaliyet gösteren şirketi
tarafından açılan birimler destek kapsamında değerlendirilir. Yurt dışında faaliyet gösteren şirket tarafından açılan birimlerin bu destek
unsurundan yararlanabilmesi için Türkiye’deki yararlanıcı ya da işbirliği kuruluşu ile yurt dışındaki şirket arasında organik bağın olması gerekir.
Organik bağın olduğuna;
a) Yararlanıcının ya da işbirliği kuruluşunun tüzel kişilik olarak yurt dışındaki şirkete ortak olması,
b) Yararlanıcının en az %51 hissesine sahip ortak veya ortaklarının yurt dışındaki şirkete ortak olması,
c) Yararlanıcının halka açık olması halinde halka açık kısmı düşülmek suretiyle kalan hissenin en az %51’ine sahip ortak ya da ortakların
yurt dışındaki şirkete ortak olması, hallerinde hükmedilir.

YURT DIŞI ETKİNLİK KATILIM DESTEĞİ

❖ Nakliye giderleri, kayıt ücreti, yer kirası, standın tasarımı, konstrüksiyonu ve kurulumuna ilişkin giderler; raf, ışıklandırma, internet, elektrik, ses ve görüntü sistemleri, temizlik, halı, masa ve sandalye giderlerini içeren stant harcamaları, yararlanıcının veya işbirliği kuruluşunun en
fazla 2 temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım giderleri, sanal ortamda düzenlenen etkinlikler için ise katılım ve kayıt ücretleri.

❖ Yararlanıcıların bireysel olarak katılım sağladığı etkinliğin “Desteklenen Yurt Dışı Etkinlikler Listesi (EK-13B)”nde yer alması gerekir.
❖ Yukarıda sayılan giderler etkinliğe stant ile katılım sağlanması koşuluyla desteğe konu edilebilir.
❖ “Desteklenen Yurt Dışı Etkinlikler Listesi (EK-13B)”ne etkinlik eklenebilmesi için söz konusu etkinliğin; konusu itibarıyla sektörel nitelikli,
katılımcı veya ziyaretçi açısından uluslararası nitelikli, stant ile katılım sağlanabilmesi, önceki performanslarının değerlendirilebilmesi,
kurumsal bir internet sitesine sahip olması veya etkinliği düzenleyen organizatörün kurumsal internet sitesi üzerinden bilgilerine ulaşılabilir olması gerekir.

REKLAM, TANITIM VE PAZARLAMA DESTEĞİ

❖ Nakliye giderleri, kayıt ücreti, yer kirası, standın tasarımı, konstrüksiyonu, kurulumuna ilişkin giderler, raf, ışıklandırma, internet, elektrik, ses ve görüntü sistemleri, temizlik, halı, masa ve sandalye giderlerini içeren stant harcamaları desteklenir.

❖ Yukarıdaki giderler söz konusu etkinliğe stant ile katılım sağlanması koşuluyla desteğe konu edilebilir.
❖ Güvenlik, hostes ve tercümanlık hizmetlerine ilişkin harcamalar desteklenmez.

SAĞLIK VE SPOR TURİZMİ SEKTÖRLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE TANITILMASI DESTEĞİ

SAĞLIK

Destek Oranı : % 100

❖ Sağlık ve spor turizmi hizmetleri sektörlerinin geliştirilmesi ile olumlu Türk hizmet markası ve imajının oluşturulmasına yönelik olarak sektörel internet portalı yapımı, bakımı, güncellenmesi, işletilmesi, portalın tanıtımı ve portal çağrı merkezi personeli istihdamına ilişkin giderleri
❖ Sağlık ve spor turizmi sektörlerine yönelik pazar istihbaratı ve bilgiye abonelik giderleri
Sağlık turizmi kapsamında ülkemizi ziyaret edecek kişilerin ülkeye girişlerinin kolaylaştırılmasına yönelik başvurularının incelenmesi, takibi ve sonuçlandırılmasına ilişkin istihdam giderleri.

❖ Ön onay başvurusu ilgili birlik tarafından yapılır.

❖ Pazar istihbaratı ve bilgiye abonelik kapsamında satın alınacak bilgi kaynaklarının ve üye olunacak platformların; sektöre yönelik en güncel trendleri, analizleri ve istatistikleri sunabiliyor olması gerekir.
❖ Brüt ücret tutarı belirlenirken istihdam desteğinden yararlandırılan personel için desteğe konu ayda Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen
prime esas kazanç tutarı dikkate alınır.

Category :

Destekler

,

Sağlık Turizmi

Sağlık Turizmi Teşvikleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir