Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi
Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi Amacı
▪ Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması,
Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi,
▪ En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması,
▪ Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması,
Destek unsurlarının etkinliğinin artırılması,
▪ Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi.

FAQ

Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi soru cevap

BÖLGESEL TEŞVİK

İller arasındaki gelişmişlik farkını azaltmayı ve illerin üretim ve ihracat
potansiyellerini artırmayı hedefler.

ÖNCELİKLİ YATIRIM KONULARI

Belirli yatırım konularının 5. Bölge destekleri ile desteklenmesi
hedeflenmektedir.

STRATEJİK YATIRIMLAR

Cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak katma değeri yüksek
yatırımlar desteklenmektedir.

GENEL TEŞVİK

Teşvik edilmeyecek yatırım konuları dışında kalan tüm yatırımları
kapsamaktadır

KDV İSTİSNASI

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı
makine ve teçhizat ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları için
katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

İmalat ve turizm sektöründe belge kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları, 31/12/2025 tarihine kadar KDV istisnasından
yararlandırılabilir.

GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin
ödenmemesi şeklinde uygulanır.

VERGİ İNDİRİMİ

Vergi İndirimi; gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak
uygulanmasıdır.

Bu destek, stratejik yatırımlar, bölgesel teşvik uygulamaları ve öncelikli yatırımların teşviki uygulamaları çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında sağlanır.

FAİZ VEYA KÂR PAYI DESTEĞİ

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir.

Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmı Bakanlığımızca karşılanmaktadır.

Bu destek unsuru, stratejik yatırımlar, 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bölgesel teşvik ve öncelikli yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlar için uygulanır.

YATIRIM YERİ TAHSİSİ

Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş stratejik yatırımlar, bölgesel ve öncelikli yatırımlar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca (Milli Emlak Genel Müdürlüğü)
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir

SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının belirli bir süre Bakanlıkça karşılanmasıdır.

Stratejik yatırımlar, bölgesel ve öncelikli yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında düzenlenen teşvik belgeleri için uygulanır.

SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl süreyle Bakanlıkça karşılanmasıdır.

Genel teşvik uygulamaları hariç olmak üzere, sadece 6. Bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür. Ayrıca, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenen stratejik yatırımlar için de uygulanabilir.

KDV İADESİ

Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir.

ASGARİ YATIRIM TUTARI

Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı;
▪ I. ve II. Bölgelerde 3 milyon TL,
▪ III., IV., V. ve VI. Bölgelerde 1.5 Milyon TL’dir.

Stratejik Yatırımlar için belirlenen asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon TL’dir.

Bölgesel Teşvik Uygulamaları için ise asgari 1.5 Milyon TL başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.

Yatırım Teşvik Belgesi

bölgesel teşvikler
bölgesel teşvikler
Öncelikli Yatırımlar
Öncelikli Yatırımlar
Stratejik Yatırımlar
Stratejik Yatırımlar
VERGİ İNDİRİMİ
VERGİ İNDİRİMİ

Category :

Kobi Destekleri

Yatırım

,

Yatırım Teşvik Belgesi

,

yatırım teşvik belgesi nedir

,

yatırım teşvik belgesi sorgulama