Milli Emlak Yer Tahsisi

Milli Emlak

Milli Emlak Yer Tahsisi

Yatırımcı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığına veya taşınmazın bulunduğu yerdeki
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne
(Emlak Müdürlükleri, Millî Emlak Müdürlükleri, Millî
Emlak Şeflikleri) vereceği bir dilekçe ile yapmak
istediği yatırıma uygun taşınmazı kendisi belirleyerek,
bu taşınmaz üzerinde kendisi lehine irtifak hakkı
tesis edilmesi veya kullanma izni verilmesi talebinde
bulunabileceği gibi, Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından belirlenen ve ilan
edilen taşınmazlardan yapmak istediği yatırım için
uygun olan taşınmaz üzerinde kendisi lehine irtifak
hakkı tesis edilmesi veya kullanma izni verilmesi
talebinde de bulunabilir.

FAQ

Komisyon Hangi
Yönteme Göre
Karar Verir?

Komisyon, başvuruların değerlendirilmesi
aşamasında;

Komisyon kriterleri

Aynı taşınmaz hakkında ön izin ve kullanma izni
verilmesi veya irtifak hakkı tesisi talep eden birden
fazla yatırımcı olması halinde komisyonca;

  • Yatırımcıların öz kaynakları,
  • Taahhüt ettikleri istihdam sayıları,
  • Yatırım tutarlarından en yükseği yüz puan
    üzerinden değerlendirilerek,
Yüksek öz kaynak,

Diğer yatırımcıların taahhüt ettikleri öz kaynak,
istihdam ve yatırım tutarından en yüksek öz kaynak,
istihdam ve yatırım tutarı oranına göre puanlama
yapılır ve en yüksek toplam puanı alacak yatırımcı
tercih edilir.

Puanlama

Yapılacak bu puanlamada da eşitlik olması halinde, en fazla istihdam sağlayacak yatırımcı tercih edilir.

Milli Emlak Komisyonu

Yatırımın finansman kaynaklarının yeterliliğini
ve yatırımcının mali durumunu,

Değerlendirme.

inceleyerek veya teknik elemanlara incelettirerek
talepleri değerlendirir ve gerekçelerini belirtmek
suretiyle yatırımcıya ön izin ve kullanma izni
verilmesinin veya irtifak hakkı tesis edilmesinin uygun
olup olmadığına karar verir ve Komisyon kararıyla
birlikte, karara konu taşınmaz hakkında yatırımcı
tarafından düzenlenen belgeler ile bu taşınmaza
ilişkin bilgi ve belgelerin birer örneği taşınmaz maliki
idareye gönderir.

Email Address

info@granttr.com

Phone Number

(+90)541 195 53 04

Milli Emlak

Yatırım Yeri Tahsisi Teşvikinden Kimler Yararlanabilir?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca (Teşvik
Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü)
verilmiş yatırım teşvik belgesi sahibi olan veya
yatırımın karakteristik değerlerini içerecek şekilde
yatırım yeri tahsis edileceğine ilişkin yazı verilmiş olan gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.

Yatırım Teşvik Belgelerinde, Yatırım Yeri Tahsisinin Destek
Unsuru Olarak Yer Alması Gerekli Midir?

Yatırım teşvik belgelerinde, yatırım yeri tahsisinin destek unsuru olarak mutlaka belirtilmesi gerekmekte
olup, şayet yoksa bu destek unsurunun teşvik belgesine ilave ettirilmesi sağlanmalıdır.

Şartlar

Yatırımcı tarafından taahhüt edilen yatırım tutarının, taşınmaza takdir edilen rayiç değerin, tarım, hayvancılık ve eğitim yatırımları için bir, turizm yatırımları için iki, diğer yatırımlar için üç katı olup
olmadığı şartlarının karşılanması gerekmektedir.

Komisyona Başvuru
Nasıl Yapılır?

Teşvik mevzuatı kapsamında ilana çıkarılan taşınmazlar için Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara
Tahsisine İlişkin Esas ve Usullerin eki form dilekçeyi (Ek-1) doldurarak, bu Usul ve Esasların ekinde (Ek2) yer alan belgeler ve Yatırım Bilgi Formunu kapalı
zarf içinde tutanak düzenlenmek suretiyle ve üzerine adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazarak komisyon başkanlığına komisyon değerlendirme saatine kadar teslim etmesi gerekmektedir.

Organize Sanayi Bölgesi

Organize sanayi bölgesinde boş parsel bulunmadığı ya da yatırımın bu alanlarda yapılmayacağına ilişkin belgenin, yatırım konusu itibariyle OSB içerisinde yapılabilecek yatırımlar için alınması gerekmekte olup, bu belgenin Organize
Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından alınması gerekmektedir.

Category :

Kobi Destekleri

Milli Emlak

,

Milli Emlak Yer Tahsisi