Serbest Bölge Avantajları

Serbest Bölge Avantajları: Çeşitli ülkelerde ve bölgelerde ekonomik gelişmeyi teşvik etmeyi amaçlar. Yatırım çekmek amacıyla kurulan özel ticaret alanlarıdır. Bu bölgeler vergi avantajları veya gümrük kolaylıkları ve teşvikler sunarlar.

Serbest bölgelerde sağlanan bazı avantajlar:

Serbest Bölge Avantajları
Serbest Bölge Avantajları

Serbest Bölge Avantajları

Serbest bölge faaliyetlerinden elde edilen kazanç ve gelirler, hiç bir izne tabi olmaksızın yurt dışına veya Türkiye’ye serbestçe transfer edilebilmektedir.

Serbest Bölge Avantajları

Teşvikler

İhracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak. İşletmeleri ihracata yönlendirmek.

Uluslararası ticareti geliştirmek amacıyla kurulan serbest bölgelerde kullanıcılara aşağıda özet bilgileri verilen teşvik ve muafiyetler sağlanabilmektedir.

Vergi Avantajları:

Serbest bölgeler genellikle vergi muafiyetleri veya düşük vergi oranları sunarlar. Bu, şirketlerin karlarını artırır ve rekabet güçlerini artırır.

Gümrük Kolaylıkları

Serbest bölgeler, gümrük işlemlerini hızlandırır veya kolaylaştırır. Bu, ithalat ve ihracat işlemlerini daha ucuz ve daha hızlı hale getirir.

İşgücü ve Kaynaklar

Bazı serbest bölgeler, nitelikli işgücü ve yerel kaynaklara erişimi kolaylaştırır. Bu, şirketlerin üretim maliyetlerini düşürür ve verimliliği artırır.

Lojistik ve Altyapı

Serbest bölgeler, gelişmiş lojistik altyapıya ve taşımacılık sistemlerine sahiptir. Bu, tedarik zinciri yönetimini kolaylaştırır ve maliyetleri düşürür.

Dış Ticaret Kolaylığı

Serbest bölgeler, dış ticaret yapmayı kolaylaştırır. Bu, ihracat yapan şirketler için pazar erişimini genişletir ve uluslararası ticaretin büyümesini teşvik eder.

Yatırım Teşvikleri

Birçok serbest bölge, yatırım teşvikleri sunar. Bu teşvikler arasında vergi indirimleri, altyapı desteği ve yerel işgücü eğitimi gibi unsurlar bulunabilir.

Yasal ve Düzenleyici Esneklik

Serbest bölgeler genellikle daha esnek yasal ve düzenleyici çerçevelere sahiptirler.
Bu, işletmelerin daha hızlı büyümelerine ve operasyonlarını daha verimli bir şekilde yönetmelerine olanak tanır.

Ar-Ge ve İnovasyon

Ar-Ge ve inovasyonu teşvik etmek amacıyla özel destekler sunarlar. Bu, teknoloji transferini ve yeni ürün gelişimini teşvik eder.

Yatırımcı kullanıcılara Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan arazi, arsa ve binalar kiralanabilir veya bunlar üzerinde 49 yıla kadar irtifak hakkı tesis edilebilir.

Serbest Bölge Avantajları

Üretici Kullanıcılar için Vergi Avantajlarından Yararlanma İmkânı

Üretim faaliyeti dışındaki konularda 06/02/2004 tarihinden önce Ruhsat almış olan kullanıcıların Gelir veya Kurumlar Vergisi muafiyeti.

Faaliyet Ruhsatı süresi sonuna kadar devam edecektir. 06/02/2004 tarihinden itibaren diğer konularda düzenlenen Faaliyet Ruhsatları kapsamında vergi muafiyeti bulunmamaktadır.

Gelir veya Kurumlar Vergisi

Üretim konulu Faaliyet Ruhsatı kapsamında faaliyet gösteren serbest bölge kullanıcılarının imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları Avrupa Birliği üyeliğinin gerçekleşeceği yılın vergileme dönemi sonuna kadar Gelir veya Kurumlar Vergisinden istisnadır.

Damga vergisi

Üretim faaliyetinde bulunan serbest bölge kullanıcılarının, serbest bölgelerde
gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemleri ve düzenlenen kâğıtları
damga vergisi ve harçlardan müstesnadır.

Personele ödedikleri ücretler

Serbest bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az % 85’ini yurtdışına ihraç
eden kullanıcıların istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden
müstesnadır. Bu oran Bakanlar Kurulu tarafından yüzde 50’ye kadar indirilebilir

FAQ

Serbest Bölge Avantajları

Serbest Bölge Avantajları Ticaret Bakanlığı ve Serbest Bölge Müdürlükleri.

Ticaret Kolaylığı İmkânı

Serbest bölgeler ile Türkiye’nin diğer yerleri arasında yapılan ticarette dış ticaret rejimi hükümleri uygulanır. Başka bir deyişle, Türkiye’den serbest bölgeye satılan mallar ihracat rejimine, serbest bölgeden Türkiye’ye satılan mallar ise ithalat rejimine tabi olup, serbest bölge kullanıcıları Türkiye’den ihraç fiyatına (KDV’siz) mal ve hizmet satın alabilirler.

Diğer taraftan, serbest bölge ile diğer ülkeler ve diğer serbest bölgeler arasında dış ticaret rejimi hükümleri uygulanmaz.
Ayrıca, bölgelerde sarf malzemelerinin en kısa sürede teminini sağlayabilmek amacıyla bedeli 5.000 ABD Doları veya karşılığı Yeni Türk Lirasını geçmeyen Türkiye mahreçli mallar, isteğe bağlı olarak ihracat işlemine tabi tutulmayabilir.

Gümrük Vergisi Prosedüründen Arındırılmış Ticari Faaliyet İmkânı

Serbest bölgeye getirilen Türkiye veya AB menşeli ya da buralarda serbest dolaşımda bulunan malların, serbest dolaşımda bulunma statüsü değişmediğinden, Türkiye’ye veya AB üyesi ülkelere girişinde gümrük vergisi ödenmez.

Ayrıca üçüncü ülke menşeli malların serbest bölgeye girişinde ve bu malların Türkiye veya AB üyesi ülkeler dışındaki üçüncü ülkelere gönderilmesi halinde de gümrük vergisi ödenmez.

Ancak serbest bölgeden Türkiye’ye veya AB üyesi ülkelere gönderilen serbest dolaşım durumunda olmayan üçüncü ülke menşeli mallar için Ortak Gümrük Tarifesi’nde belirtilen oran üzerinden gümrük vergisi ödenir.

AB ve Gümrük Birliği Kriterlerinin Gerektirdiği Serbest Dolaşım Belgelerinin Temini
İmkânı

Serbest bölgeler, “Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin parçası sayıldığından, bölgelerden Türkiye veya AB menşeli ürünler ile Türkiye’de serbest dolaşım durumunda bulunan ürünlerin A.TR Belgesi düzenlenerek AB’ye gönderilmesi mümkündür.

Üçüncü ülke menşeli ürünler ise Ortak Gümrük Tarifesi’nde belirtilen oran üzerinden Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğüne gümrük vergisi ödenerek serbest dolaşıma geçirildikten sonra A.TR Belgesi düzenlenerek AB’ye gönderilebilir.

Eşitlik Prensibi

Serbest bölgede sağlanan teşvik ve avantajlardan yerli ve yabancı bütün firmalar eşit olarak yararlanır. İşleticiler ve kullanıcılar, yatırım ve üretim safhalarında Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek vergi dışı teşviklerden de yararlandırılabilir.

Pazar İhtiyaçlarına ve Şartlarına Göre Serbestçe Belirlenecek Ticari Faaliyet İmkânı

Gümrük ve kambiyo mükellefiyetlerine dair mevzuat hükümleri ile üretici işletmelerin talepleri hariç olmak üzere, fiyat, kalite ve standartlarla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarına verilen yetkiler serbest bölgelerde uygulanmaz.

Serbest Bölge Avantajları

Yerli ve Yabancı Tüm Pazarlara Erişim İmkânı

Serbest bölgelerden Türkiye’ye yönelik mal satışına ve serbest bölge ile diğer ülkeler arasında yapılacak ticarete kısıtlama getirilmemiştir.

Serbest bölgelerden yurt içine mal satışına, tüketim malları ve riskli mallar dışında, herhangi bir kısıtlama getirilmemiştir.

Category :

Destekler

,

İhracat

Serbest Bölge

,

Serbest Bölge Avantajları

,

Serbest Bölge Teşvikleri