İhracat Teşvikleri

İhracat Teşvikleri: İşletmenizin Küresel Arenadaki Başarısını Artırın.

Devlet Destekli İhracat Teşvikleri Programları: Türkiye’de İhracat Genel Müdürlüğü (İGM), işletmeleri desteklemek için çeşitli teşvik programları yürütür. Bu programlar arasında ihracat kredileri, ihracatı destekleyici finansal destekler, dış pazar araştırma desteği gibi birçok seçenek bulunur.

Pazara giriş belgesi desteği

ihracat

Şirketlerin pazara giriş belgeleri ile ruhsatlandırma ve kayıt işlemlerine
ilişkin giderleri %50 oranında ve şirket başına yıllık 4.000.000 TL’ye kadar desteklenir

İhracat Teşvikleri

Yurt dışı marka tescil desteği

Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık 750.000 TL’ye kadar desteklenir. Şirketler, marka tescili ve korunmasına yönelik destekten en fazla 4 yıl süresince yararlanabilir

Pazara giriş projesi hazırlama desteği

Şirketlerin sürdürülebilir ihracat artışını sağlama odaklı hedef pazar, yurt dışı pazarlara yönelik finansman ve fiyatlandırma stratejisi, pazarlama ve kanal stratejisi ve bunlara dair aksiyon planı ve bütçelerini içeren pazara giriş projesi hazırlık sürecine dair
alacakları danışmanlık ve rapor giderleri %50 oranında ve proje başına 200.000 TL’ye kadar desteklenir.

Bir şirketin en fazla 2 adet pazara giriş projesi desteklenir.

Yurt dışı fuar desteği

FUAR

Yurt dışı fuar katılımcıları tarafından yurt dışı fuar organizasyonu
kapsamında gerçekleştirilen fuar katılımları

Bireysel katılımlar
  Bireysel katılımlar

  Yurt dışı fuar desteği

  Yurt dışı fuar katılımcıları tarafından yurt dışı fuar organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen fuar katılımları ve bireysel katılımlar, bir takvim yılı içinde başlayan en fazla 5 fuara mahsus olmak üzere yurt dışı fuar katılımcısının stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle yurt dışı fuar desteğe esas tutarı üzerinden desteklenir.

   Ödenecek destek tutarı
   Ödenecek destek tutarı

   Yurt dışı fuar desteği

   Yurt dışı fuar katılımcılarına fuar bazında ödenecek destek tutarı, yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 150.000 TL’yi; sektörel nitelikli olması halinde 250.000 TL’yi; Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen yurt dışı prestijli fuarlardan biri olması halinde 750.000 TL’yi geçemez.

   İhracat Genel Müdürlüğü
    İhracat Genel Müdürlüğü

    Yurt dışı fuar desteği

    Yurt dışı fuara ilişkin Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen desteğe esas tutar; metrekare başına yaklaşık toplam maliyetin %50’sini, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde %70’ini, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde düzenlenen fuarlara iştirak eden ve Bakanlıkça belirlenen hedef sektörlerde iştigal eden yurt dışı fuar katılımcıları için %75’ini geçemez

    Terrence Baker
     Terrence Baker

     Tourist Form France

     The private guides were interesting and knowledgeable. We felt that they were more than just guides.

     Yurt dışı pazar araştırması desteği

     Şirketler tarafından gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması faaliyetine ilişkin ulaşım ve konaklama giderleri %50 oranında ve faaliyet başına en fazla
     100.000 TL’ye kadar desteklenir.

     Şirketler yurt dışı pazar araştırması faaliyeti desteğinden bir takvim yılında azami 5
     defa olmak üzere en fazla 20 defa yararlanabilirler.

     İhracat Teşvikleri

     Yurt içi fuar desteği

     Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

     Yurt içi fuarın destek kapsamına alınması için, Türkiye Odalar ve
     Borsalar Birliği tarafından açıklanan ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan yıllık yurt içi fuar takviminde yer alması ve en son düzenlenen yurt içi fuarda veya düzenlenen en
     son 3 fuardan en az 2’sinde;
     a) Yabancı ziyaretçi sayısının en az 1.500 olması,
     b) Yabancı ziyaretçi sayısının toplam ziyaretçi sayısına oranının %10’un üzerinde olması,
     c) Toplam katılımcı sayısının en az 400 olması,
     ç) Yabancı katılımcı sayısının toplam katılımcı sayısına oranının %10’un üzerinde olması,
     d) Katılımcılara tahsis edilen stant alanının en az 10.000 metrekare olması,
     e) Yabancı katılımcılara tahsis edilen toplam stant alanının en az 300 metrekare olması, gereklidir. Bu fıkrada yer alan şartları taşıyan yurt içi fuarlar arasından, dış ticaret
     politikaları, ihracat stratejileri ve ekonomik öncelikler doğrultusunda Bakanlıkça (İhracat Genel
     Müdürlüğü) belirlenenler destek kapsamına alınır.

     Küresel tedarik zinciri desteği

     Bir şirketin 1 adet küresel tedarik zinciri yetkinlik projesi desteklenir.

      Ofis kira desteği
      Ofis kira desteği

      İhracat Teşvikleri

      (1) Şirketlerin Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlandığı yurt dışı birimlerinin kira giderleri ile paylaşımlı ofislere ilişkin üyelik giderleri her bir birim başına yıllık 2.000.000 TL’ye kadar %50 oranında desteklenir. (2) Şirketler kira gideri desteğinden her bir ülke için en fazla 4 yıl yararlandırılır. (3) Bir şirket en fazla 25 birim için kira desteğinden yararlanabilir. (4) 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen destekten yararlanan şirketler bu maddede yer alan destekten yararlandırılmazlar.

      Tanıtım desteği

      Services

      Yurt dışı birimi bulunan şirketlerin, Türkiye’de üretilen ürünler ile
      ilgili yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri; %50 oranında ve yurt dışı
      biriminin bulunduğu her bir ülke için yıllık 2.500.000 TL’ye kadar desteklenir.

      Tanıtım ve pazarlama giderleri

      Yurt dışı birimi bulunan şirketlerin, Türkiye’de üretilen ürünler ile ilgili yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri; %50 oranında ve yurt dışı biriminin bulunduğu her bir ülke için yıllık 2.500.000 TL’ye kadar desteklenir.

      Türkiye’de üretilen

      Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, yurt dışı biriminin bulunmadığı ülkelerde Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri, yurt içi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescili için başvurulmuş olması koşuluyla, %50 oranında ve yıllık en fazla 2.500.000 TL’ye kadar desteklenir.

      Marka tescil belgesi

      Yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusu yapmış şirketlerce Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 4.000.000 TL’ye kadar desteklenir

      Category :

      Destekler

      ,

      İhracat

      e-ihracat teşvikleri

      ,

      İhracat Teşvikleri

      ,

      ihracat teşvikleri nasıl alınır

      ,

      ihracat teşvikleri nedir

      ,

      ihracatçılar birliği teşvik